ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 1/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงปั๊มน้ำสระมรกตและงานย้ายหัวรับน้ำดับเพลิงชั้น ๑ อาคาร ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 1/2564)