คลิก https://academic.dusit.ac.th/academic/Login.sdu?mode=index

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ฉบับที่ 2/2564
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดสอบ กรณีขาดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 (ฉบับที่ 1/2564)