คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_service_water_system_Supan.pdf

ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ” ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณครัวผลิต ด้านรหลังอาคาร ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง