ประกาศมหาวิทยาลัย​สวนดุสิต เรื่อง​ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “พิชิตโทอิค 1” และ “พิชิตโทอิค 2” (รุ่นที่ 3)
สำนักงานมหาวิทยาลัย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(12)/2563