สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา 🖥 บริเวณชั้น 1 ลาน VL (ประตูฝั่งด้านหลังอาคาร 11) ผู้เข้าใช้บริการต้องแสดงบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก่อนเข้าใช้งาน
คู่มือ WBSC-LMS สำหรับอาจารย์