คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_buy_air_R11302.pdf

ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ(VRF/VRV) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสมาร์ทบอร์ดและผนังกระจกอาคาร Activity(โถงบันได) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง