คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_supply_for_aviation_B32F6.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และห้องพักอาจารย์ ๑๐๓๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระแนงเหล็กและไม้ใต้อาคาร ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง