ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “พิชิต TOEIC 1” และ “พิชิต TOEIC 2” (รุ่นที่ ๔)
ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน ถึง ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  (ครั้งละ ๒ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.) รวม ๒๓ ครั้ง  จำนวน ๔๕ ชั่วโมง 
โดยการจัดอบรมรูปแบบออนไลน์ กำหนดการรับสมัครอบรม ดังนี้ 

กำหนดการรับสมัครอบรม
๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ –  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔  ค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ ๑,๕๐๐ บาท (ปิดรับสมัครเมื่อมีจำนวนผู้สมัครครบตามจำนวน)
๒. ช่องทางการสมัคร ดังนี้
     ๒.๑ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ห้อง ๑๒๑๓) อาคาร ๑ ชั้น ๒ ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
      ๒.๒ สมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/3i9LbZf
๓. หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ “พิชิต TOEIC 1” สำหรับผู้ที่มีคะแนนโทอิค ตั้งแต่ ๐-๓๔๙ คะแนน 
๔. หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ “พิชิต TOEIC 2” สำหรับผู้ที่มีคะแนนโทอิค ตั้งแต่ ๓๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือผู้ที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ “พิชิต TOEIC 1” แล้วเท่านั้น