คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/e_bidding/3_outcome/e_bid8643.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักสำหรับนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๔
น้ำอบไทยสวนดุสิต น้ำอบไทย จากสูตรกลิ่นกระดังงา สู่ความหอมของกลิ่นดอกไม้รวมนานาพันธุ์