นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์งานเสวนาโครงการ “สื่อคุณธรรม สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 2” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการแพทย์ สู่สังคมสุขภาวะ” จัดโดย คณะอนุกรรมาธิการ คุณธรรม และจริยธรรมรัฐสภา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ