การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มสด. ครั้งที่ 2/2564
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งระบบน้ำทิ้งห้องพักผ่อน สำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง