คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_renovate_garden_fence.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบริเวณที่รับประทานอาหาร บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์เวิร์คสเตชั่น และเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง