คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2564/holder/phase1_64/victor_supply_waste_water_SDU.pdf

ประเพณีสงกรานต์
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบริเวณที่รับประทานอาหาร บริเวณชั้น ๑ อาคาร ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง