ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ และนางสาวสุปัญญา ยิ่งประเสริฐ ผู้รับผิดชอบฝ่ายอาคารและพัสดุ ร่วมกับ บริษัทรักษาความปลอดภัย รัศมีแจ่มผล จำกัด โดยมีนายประเสริฐ ฤทธิ์คุ้ม เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานของพนักงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัยในปี 2565 เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ 13 อาคารสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก