ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (คลิก)