โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 ตุลาคม 2564