ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่ (IMNES : Integrative Management for New Era Security)-สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก