การจัดทำร่างกฎกระทรวง-ความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พ.ศ. ….-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (คลิก)

สรุปสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง ความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พ.ศ….(คลิก)

แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม พ.ศ. …. https://docs.google.com/forms/d/1tNUn5FCzBVPeCBDIzBpJcJ5FaWIq110dY8gWvgKr3oo/viewform?edit_requested=true