ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ พัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)-ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย