ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)-สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค