สำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ คุณมนต์นัทธ์  นาคนิยม  หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากร บรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต  และจัดกลุ่มทำปฏิบัติการ (workshop) ระดมสมองเพื่อระบุเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและวิธีการป้องกัน และบรรยายอบรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง 32504  ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 32 วันจันทร์ที่  27 มีนาคม  2560