กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมี คุณนิโลบล บุญกระจ่าง นักวิจัยจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่ม External  (นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ในครั้งนี้ ณ ห้อง 11701  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)