กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 เก็บข้อมูลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่ม Internal (ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่) ณ ห้อง 11701 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 เมษายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พศิน