โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิพลเมือง และได้รับเกียร์จาก อ.วัลลภ ห่างไธสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อ.อัญชลี รัตนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาบรรยายในครั้งนี้ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)