ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ คำยัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ” ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี และ อาจารย์ ดร. เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะประเด็นที่ประสบความสำเร็จ กรณี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)   โดยมีสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า  ต้องสร้างระบบการบริหารจัดการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  กำหนดผู้ดูแลตัวชี้วัดชัดเจน   มีระบบจัดเก็บหลักฐานรองรับการตรวจ เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย  มีการกำกับ ติดตามและควบคุมในแต่ละตัวชี้วัดอย่างใกล้ชิด  พร้อมทั้งมีการกำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน  สื่อสารและมีการแสดงเจตจำนงชัดเจน   โดยในทุกกระบวนการจะใช้  P – D – C – A ในการดำเนินการ  ฯลฯ  ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)