ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมระดมสมองและหารือแนวปฏิบัติ ในการส่งเสริมความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระนำเสนอเพื่ออทราบ นโยบายและการดำเนินงานส่งเสริมความเป็นสากล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมความเป็นสากล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาพ/ข่าว:พศิน)