คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในด้านงานระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการธุรกิจในสถานศึกษา หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการพิเศษ โรงแรมสวนดุสิต เพลส โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต และสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย ดร.ชัยชนะ โพธิวาระ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะให้การต้อนรับ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น ๑ อาคารสำนักวิทยบริการฯ และห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ( ภาพ/ข่าว :พศิน )