รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(36)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การขอขยายระยะเวลาการจ้างบุคลากร และ (ร่าง) โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน “โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป” ฯลฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)