รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(36)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. และสืบเนื่องผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2(35)/2562 ฯลฯ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แสดงเจตจำนงสุจริตและแสดงเจตนารามณ์หรือคำมั่น ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารมหาวิทยาลัยอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย  (ภาพ/ข่าว: พศิน)