ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับสมบูรณ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดการประชุมคณะกรรมการทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต