นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(37)/2562 โดยมีวาระเรื่อง การพิจารณากรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย การพิจารณากรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการเรือน การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ .. 2562 และการขออนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ฯลฯ ทั้งนี้ในการประชุมมีพิธีการมอบเงินรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น .. 2561 ที่ผ่านการพิจารณารางวัลโดย มูลนิธิ 60 ปี การเรือนสวนดุสิตและสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ การศึกษาวิจัยค้นคว้า และเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรของมหาวิทยาลัย วันที่ 29 มีนาคม 2562 ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน)