ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระเรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ฯลฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562   ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว พศิน