รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมพร้อมให้นโยบายและวางแผนการดำเนินงาน ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินงานรายวิชาพัฒนาการสอนงานวิจัยให้กับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน รายวิชาพัฒนาการสอนงานวิจัยให้กับนักศึกษาปริญญาตรี เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต