นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล เป็นประธานการประชุมประจำเดือนสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(34)/2562 โดยมีวาระเรื่อง สรุปการปฎิบัติงานของบุคลากรสวนดุสิตโพล สืบเนื่องการจัดการพลังงานสวนดุสิตโพล สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562 การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน การติดตามงานเรื่องการพัฒนาประจำสู่การวิจัย (R2R) และโครงการส่งเสริมสภาพแวดล้อที่ดีด้วยกิจกรรม 5 ส ฯลฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมในการประชุมด้วย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : พศิน)