รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 โดยมีวาระ เรื่อง ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ,คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และการพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และการขอความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : พศิน)