รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 จากศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโดยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ณ สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562