รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมรองอธิการบดี ครั้งพิเศษ 2/2563 ผ่านการประชุมออนไลน์จากระบบ SDU Web Conference โดยมีวาระเรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นการให้คำมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกว่ามหาวิทยาลัยจะบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 4 มิถุนายน 2563