ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระเรื่องพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 กรกฎาคม 2563