โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญ ปาฐกถาพิเศษ และเสวนาวิชาการ ในโอกาส 86 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการก่อเกิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีทำบุญ 86 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับการก่อเกิดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลักภัย ประธานรัฐสภา ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมของนักกฎหมายและนักการเมือง และเสวนาวิชาการ คนเดือนตุลากับคุณค่าประชาธิปไตย : ร่องรอย  ความทรงจำ  และความหวังอนาคตการเมืองไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ร่วมเสวนา โดยมี รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ผศ.ยอดชาย ชุติกาโม ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 5 ตุลาคม 2563