ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3(5)/2564 โดยมีวาระเรื่องพิจารณาแนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เรื่อง(ร่าง)แนวปฎิบัติในการยืมใช้พัสดุของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 วันที่ 6 มกราคม 2564