ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4(6)/2564 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เรื่อง(ร่าง)ประกาศแนวปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ(ร่าง)แนวปฏิบัติในการยืมใช้พัสดุของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564