ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6(8)/2564 โดยมีวาระเรื่องการติดตามงานตามปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องการจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ในระบบ ITAS ของสำนักงาร ป.ป.ช. ณ ห้องประชุม ชั้น5  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 22 เมษายน 2564