ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7(9)/2564 โดยมีวาระเรื่องรายงานผลประเมิน IIT และ EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่แนวทางการพัฒนา เรื่องรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ Online ผ่าน Ms Teams วันที่ 27 กันยายน 2564