รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ครั้งที่ 8(21)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 9(21)/2565 โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา วิธีการได้มาของกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รายงานการติดตามความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 61รายงานการติดตามความก้าวหน้าด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษารหัส 62 การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและการใช้เงินสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฯลฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ห้องประชุม ชั้น 5