ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอภิปรายกิจกรรม Deans Discuss Episode 3 : Curriculum redesign for the future โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรเพื่ออนาคต” โดยมีคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร จากทุกคณะ/โรงเรียน เข้าร่วมการอภิปราย จำนวนทั้งสิ้น 104 คน เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบ Application Zoom Meeting