รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบาย ๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต และนางสุภัทรสจี สายวงศ์ฝัน ผู้จัดการศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่  6 กันยายน 2565 ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต