มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 เป็นวันที่สอง เป็นการซ้อมของบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต และรัฐศาสตรบัณฑิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565