มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 เป็นวันที่สาม ซึ่งเป็นการซ้อมของบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565