ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565  โดยมีวาระนำเสนอเพื่อพิจารณา  ติดตามงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย การพิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ของสำนักงานมหาวิทยาลัย  ฯลฯ เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้อง Hybrid Learning 32201 อาคาร 32 ชั้น 2 และประชุม Online ผ่านระบบ ZOOM