ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม กิจกรรม SDU Talks : Suan Dusit Spotlights ภายในงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต